EltereCafé um Kass-Haff

EltereCafé um Kass-Haff

Bei enger Taass Kaffi iwwert d’Erzéiung vun de Kanner diskutéieren, aner Elteren treffen, Tuyauen austauschen, sech informéieren, zesumme laachen … an d’Kanner sinn natierlech wëllkomm!


Se retrouver autour d’une tasse de café pour discuter sur l’éducation des enfants, rencontrer d’autres parents, échanger des «bons tuyaux», s’informer, rire … et les enfants sont bien sûr les bienvenus!


Wéini / Quand:

  • 20.02.2024 14:30-17:00 hrs
  • 19.03.2024 09:30-11:30 hrs
  • 23.04.2024 14:30-17:00 hrs
  • 07.05.2024 14:30-16:30 hrs (Geschichten um Haff)
  • 25.06.2024 09:30-11:30 hrs
  • 23.07.2024 14:00-17:00 hrs

Merci de ne pas utiliser le parking du magasin Naturata.