Frënn vum Kass-Haff a.s.b.l.

Die “Frënn vum Kass-Haff a.s.b.l.” wurde am 8. September 2020 zwecks Unterstützung des Kass-Haff gegründet.

Sie kümmert sich um die Organisation der angebotenen Aktivitäten des Kass-Haff so wie um das jährliche Kass-Haff Fest.