Geschichten an der Scheier

Geschichten an der Scheier

D‘Eltereschoul presentéiert: Geschichten an der Scheier mam Potty Lotty
Kommt laanscht mat Äre Kanner an entdeckt déi verspillte Lieswelt vun der Potty Lotty.


Eltereschoul présente : Contes à la grange avec Potty Lotty
Venez découvrir avec vos enfants le monde de lecture enjoué de Potty Lotty.


Wéini / Quand: 14/12/23 14.00-16.00 hrs
Wou/ Où: Kass-Haff, 187a, rue de Luxembourg, L-7540 Rollingen

Merci de vous inscrire via eltereschoul-centre@kannerschlass.lu