EltereCafé um KassHaff

EltereCafé um KassHaff

Bei enger Taass Kaffi iwwert d’Erzéiung vun de Kanner diskutéieren, aner Elteren treffen, Tuyauen austauschen, sech informéieren, zesumme laachen … an d’Kanner sinn natierlech wëllkomm!


Se retrouver autour d’une tasse de café pour discuter sur l’éducation des enfants, rencontrer d’autres parents, échanger des «bons tuyaux», s’informer, rire…et les enfants sont bien sûr les bienvenus!

Wéini / Quand:

  • 07/11/23 09.30-11.30 hrs
  • 14/12/23 14.00-16.00 hrs Geschichten an der Scheier / Histoires à la grange.

Infos:
eltereschoul-centre@kannerschlass.lu