EltereCafé um Kass-Haff

EltereCafé um Kass-Haff

Bei enger Taass Kaffi iwwert d’Erzéiung vun den Kanner diskutéieren, aner Elteren treffen, Tuyauen austauschen, sech informéieren, zesumme laachen …

Se retrouver autour d’une tasse de café pour discuter sur l’éducation des enfants, rencontrer d’autres parents,
échanger des «bons tuyaux», s’informer, rire…

Wéini / Quand:
25.06.2024 09:30-11:30

Wou/ Où:
Kass-Haff 187a, rue de Luxembourg
L-7540 Rollingen

merci de ne pas utiliser le parking du magasin Naturata

Infos : eltereschoul-centre@kannerschlass.lu