EltereCafé um KassHaff

EltereCafé um KassHaff

Bei enger Taass Kaffi iwwert d’Erzéiung vun de Kanner diskutéieren, aner Elteren treffen, Tuyauen austauschen, sech informéieren, zesumme laachen … an d’Kanner sinn natierlech wëllkomm!


Se retrouver autour d’une tasse de café pour discuter sur l’éducation des enfants, rencontrer d’autres parents, échanger des «bons tuyaux», s’informer, rire … et les enfants sont bien sûr les bienvenus!


Wéini / Quand:

  • 10/10/23 14.30-17.00 hrs
  • 07/11/23 09.30-11.30 hrs
  • 14/12/23 14.00-16.00 hrs Geschichten an der Scheier/ Histoires à la grange.