Neuigkeiten

Léif Frënn vum Kass-Haff an der Bio-Nest-Börse.

Aus aktuellem Uloos mussen mir leider eist Haff-Fest mat Bio-Nest-Börse déi den 21.Mäerz hätt sollen stattfannen ofsoen.
Mir wäerten an noer Zukunft eng Entscheedung treffen, ob mir den Event dëst Joer nach eng Kéier nohuelen, oder bis d’nächst Joer domadder wäerden.
Mir soen Merci fir äert Versteesdemech, dat mer eis fir déi Entscheedung déi néideg Zäit wëllen loossen.
Verstitt och weg, dat mir net driwwer entscheeden, ob Kannergebuertsdeeg  oder aaner Veranstaltungen stattfannen, déi bei eis organiséiert sinn. Soulaang des Veranstaltungen net déi gesetzlech Rumm vun iwwert 100 Persounen sprengen, ass den Organisator vum Event äeren Uspriechpartner.
Mir soen jiderengem Merci, deen eis wollt ënnerstëtzen an hoffen, dat mir iech sou schnell wéi méiglech rëmgesinn.

Aert Haff-Team.